Please enable JS

Alapszabály

A "Magyar AOTS Társaság" Egyesület Alapszabálya

(egyesület a magyar-japán műszaki, gazdasági és kulturális együttműködésért)

1. Általános rendelkezések

1.1. Az Egyesület neve, székhelye, jogállása
 
1.1.1.Az Egyesület neve: „Magyar AOTS Társaság” Egyesület (egyesület a magyar-japán műszaki, gazdasági és kulturális együttműködésért)
Rövidítve: Magyar AOTS Társaság
Angolul: The Hungarian AOTS Society (The Association for Technical, Economic and Cultural Cooperation between Hungary and Japan)
 
1.1.2. Az Egyesület székhelye: 1123 Budapest, Schwartzer Ferenc utca 3. I/6
 
1.1.3. Az Egyesület önállóan működő, az önkéntesség elvén szerveződő, nem politikai jellegű országos egyesület.
 
1.1.4. Az Egyesület jogi személy, amely a jelen Alapszabály szerint és az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvénnyel összhangban működik.

1.2. Az Egyesület céljai és feladatai

1.2.1.Az Egyesület célja
Az AOTS japán egyesület által szervezett képzésben részt vett szakemberek szakmai és kulturális közösségi életének szervezése, és a megszerzett ismeretek széleskörű terjesztése a magyar-japán műszaki, gazdasági és kulturális együttműködés további fejlesztése érdekében.
 
1.2.2.Az Egyesület feladatai:

 • kapcsolattartás az AOTS japán egyesülettel,
 •  a volt AOTS ösztöndíjasok rendezvényeinek szervezése,
 • az AOTS oktatási programjaira épülő továbbképzés és önképzés szervezése,
 • közreműködés az új AOTS ösztöndíjasok kiválasztásában,
 • a magyar-japán gazdasági (vállalatok közötti) kapcsolatok bővítését szolgáló információk gyűjtése és közvetítése, adatbank létrehozása és működtetése,
 • közgazdasági és kulturális szakirodalom gyűjtése, szakkönyvtár létesítése és működtetése,
 • előadások, szemináriumok szervezése,
 • szakértői (consulting) tevékenység a magyar-japán gazdasági együttműködés területén,
 •  kiadói tevékenység,
 • Japánból érkező látogatók programjainak szervezése,
 • a japán nyelv és kultúra megismerésének és megismertetésének segítése,
 • kapcsolatok fenntartása külföldi AOTS társaságokkal,
 • a magyar-japán együttműködés fejlesztését szolgáló egyéb tevékenységek végzése.

1.2.3.Az Egyesület vállalkozási tevékenységet csak céljainak megvalósítása érdekében, azokat nem veszélyeztetve végez, gazdálkodása során elért eredményét nem osztja fel, azt a létesítő okiratában meghatározott célokra, illetve tevékenységére fordítja. 

2. A tagsági viszony

Az Egyesületnek – az önkéntesség elve alapján – tagja lehet mindenolyan természetes- vagy jogi személy, aki a japán AOTS (The Association for Overseas Technical Scholarship) keretében képzésben vett részt vagy a Magyar AOTS Társaság Egyesület céljaival egyetért és a tagfelvételét kéri.
2.1.1.Az Egyesületnek a rendes tagokon kívül pártoló, valamint tiszteletbeli tagjai lehetnek.
 
2.1.2.Az Egyesület pártoló tagja lehet bel-, vagy külföldi személy vagy szervezet. A pártoló tagot a rendes tag jogai illetik meg az alábbi eltéréssel:
A pártoló tag (szervezet esetén annak felhatalmazott képviselője) az Egyesület Közgyűlésén tanácskozási joggal vehet részt, tisztségre nem választható, tagdíjat az általa felajánlott összegben fizethet. A pártoló tagsági viszony az Egyesület elnökségének határozatával jön létre, amely ellen a Közgyűléshez lehet fellebbezni.
 
2.1.3.Az Egyesület Közgyűlése tiszteletbeli tagnak veheti fel azokat az egyéneket és szervezeteket, akik az Egyesület munkáját kiemelkedő módon támogatják, s akiket a Közgyűlés arra érdemesnek tart. A tiszteletbeli tag jogosult az Egyesület rendezvényein részt venni, az Egyesület tevékenységéről tájékoztatást kapni, a Közgyűlésen tanácskozási joggal részt venni és nem köteles tagdíjat fizetni.
 
2.2. A tagsági viszony keletkezése és megszűnése
 
2.2.1.A tagfelvétel kérelem alapján történik, amelyet az Egyesület elnökségéhez kell benyújtani. A tagsági viszony a kérelmet követő közgyűlés határozata alapján lép életbe.
 
2.2.2.A tagsági viszony megszűnik:

 • a tag kilépésével, a kilépés írásbeli bejelentésével
 • a tag halálával,
 • a tag kizárásával,
 • az Egyesület megszűnésével

 
A kilépést a tag az elnökségnek köteles írásban bejelenteni. A tag tagsági viszonya a kilépés elnökség részére történő bejelentésével egyező időpontban szűnik meg.
Az Egyesület kizárhatja a tagok sorából azt, aki az Alapszabályt megsérti vagy az Egyesület céljait veszélyeztető magatartást tanúsít, vagy az Egyesületnek anyagi, erkölcsi kárt okoz. A Közgyűlés kizáró határozata ellen fellebbezésnek helye nincs.
 
2.2.3.A tagokról és a tagdíjak befizetéséről nyilvántartást kell vezetni.
 
2.3. A tagok jogai és kötelezettségei
 
2.3.1.A tagok jogai:

 • a tag jogosult részt venni az Egyesület munkájában, rendezvényein és Közgyűlésén, ahol egy szavazati joggal rendelkezik,
 • a tag az Egyesület bármely tisztségére megválasztható,
 • a tag jogosult az Egyesület szolgáltatásait igénybe venni, tájékoztatást kérni az Egyesület tevékenységéről, és ezzel kapcsolatban véleményt mondani, javaslatot tenni.

 
2.3.2.A tag köteles betartani az Egyesület Alapszabályát, elvégezni vállalt feladatait és a tagdíjat befizetni.

3. Az Egyesület szervezeti felépítése

 • Közgyűlés
 • Elnökség
 • Titkárság

3.1. A Közgyűlés

Az Egyesület legfőbb szerve a tagok összességéből álló Közgyűlés. A Közgyűlés jogosult dönteni az Egyesület tevékenységét érintő valamennyi ügyben.
 
3.1.1. A Közgyűlés kizárólagos hatáskörébe tartozik:

 • az Alapszabály megállapítása és módosítása,
 • a tisztségviselők megválasztása és visszahívása,
 • az Elnökség, a Titkárság éves munkájáról szóló beszámoló és az éves munkaterv elfogadása,
 • az éves költségvetés és a végrehajtásáról szóló beszámoló elfogadása,
 • a tagdíj megállapítása,
 • a tisztségviselők visszahívása vagy lemondásuk elfogadása,
 • az Egyesülettel munkaviszonyban álló titkár foglalkoztatásának engedélyezése,
 • az Egyesület más társadalmi szervezettel való egyesülésének, szétválásának vagy megszűnésének kimondása,
 • a tag kizárása,
 • tiszteletbeli tagok felvétele.

 
3.1.2. A Közgyűlést szükség szerint, de legalább évente össze kell hívni, valamint akkor, ha azt a Bíróság elrendeli, vagy a tagok egyharmada az ok és cél megjelölésével kéri.
A Közgyűlést az Elnökség hívja össze az időpont és a napirend közlésével.
 
3.1.3. A Közgyűlés határozatképes, ha a rendes tagok fele jelen van. A meghirdetetthez képest új napirendi pontot a Közgyűlés többségi döntésével lehet megtárgyalni.
A határozatképtelenség miatt azonos napirenddel ismételten összehívott Közgyűlés a megjelentek számától függetlenül határozatképes.
A Közgyűlés a határozatait egyszerű szótöbbséggel és nyílt szavazással hozza.
 
3.1.4.          
A Közgyűlés az Egyesület tisztségviselőit nyílt, többségi szavazással választja meg, négy éves megbízatással. A választás előtt minden tagnak joga van személyi javaslatokkal élni. A listára csak annak a személynek a neve kerülhet fel, akinek a listára kerülését a Közgyűlésen jelenlévők legalább fele jóváhagyja.

3.2. Az Elnökség

Két Közgyűlés között az Egyesület legfőbb szerve az Elnökség, amely az elnökből és két tagból áll. Az Elnökség tagjai egyenlő jogokat élveznek.
 
Az Elnökség hatáskörébe tartozik:

 • döntés más hazai és külföldi szervezetekkel való együttműködés,
 • saját és a Titkárság munkarendjének meghatározása,
 • pártoló tagok felvétele,
 • döntés az alkalmazni kívánt titkár személyéről.

 
Az Elnökség szükség szerint, de legalább negyedévente ülésezik. Az Elnökséget az elnök hívja össze. Ezt köteles megtenni akkor is, ha az elnökségi tagok egyharmada a cél megjelölésével ezt kéri.
Az Elnökség határozatképes, ha a tagok fele +1 főjelen van. A határozatait az Elnökség egyszerű szótöbbséggel hozza. Az Elnökség köteles évente a munkájáról a Közgyűlés előtt beszámolni.
Az Elnökség munkáját az elnök irányítja. Az Egyesület alkalmazottai felett a munkáltatói jogokat az elnök gyakorolja. Az Egyesületet teljes jogkörrel az elnök, vagy meghatározott ügyekben az Elnökség tagjai képviselik.
Az elnök jogosult dönteni minden olyan ügyben, amely nem tartozik a Közgyűlés, vagy az Elnökség kizárólagos hatáskörébe.

3.3.    A Titkárság

Az Egyesület Elnöksége Titkárságot hozhat létre az ügyintézésre. A Titkárság élén a titkár áll, aki az Egyesülettel munkaviszonyban vagy megbízási viszonyban álló természetes vagy jogi személy. A Titkárság feladatait az Elnökség határozza meg

4. Az Egyesület képviselete

Az Egyesületet harmadik személyekkel szemben az Egyesület Elnöke képviseli. Az Elnök aláírási, képviseleti joga önálló és korlátlan. Akadályoztatása esetén két elnökségi tag együttesen jogosult az Egyesületet képviselni, aláírási joguk is csak együttes, de egyéb korlátozás nélküli

5. Az Egyesület gazdálkodása

Az Egyesület a bevételeiből éves költségvetés alapján önállóan gazdálkodik. A gazdálkodás alapja a tagok által befizetett tagdíj, valamint más szervezetek által nyújtott támogatás.

6. Az Egyesület megszűnése

Az Egyesület a vagyonát megszűnés esetén az érvényes tagsági viszonnyal rendelkezők között – az Egyesület megalakulása óta összesen befizetett tagdíjuk arányában – kell felosztani.

7. Záró rendelkezések

Az Egyesületet a Fővárosi Bíróság nyilvántartásba veszi.
Az Egyesület működése felett az Ügyészség törvényességi felügyeletet gyakorol.
 
Mindazon kérdésekben, amelyekről a jelen Alapszabály nem rendelkezik, az egyesülésről szóló 1989. évi II. törvény rendelkezései az irányadók.
 
A jelen Alapszabályt a mai napon a Közgyűlés egyhangúlag elfogadta.
 
Budapest, 2011. március 25.
 
Magyar AOTS Társaság Elnöke